CENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAȚIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ȘI RECUPERARE PENTRU COPII ȘI TINERI ”CRISTIAN ȘERBAN ”BUZIAȘ

STRADA AVRAM IANCU NR.18

BUZIAȘ, JUD. TIMIȘ

Telefon: 0256-322080

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                                  

  

 

ANUNȚ

Pentru ocuparea funcției specifice comitetului director

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 

Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban”  din Buziaş, Judeţul Timiş , în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.284/2007privind ocuparea metodologiei – cadru de organizare a conucursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifrice comitetului director din spitalele publicecu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director financiar –contabil din cadrul Comitetului Director al spitalului:

La concurs/ examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

A.Criterii generale pentru directorul financiar-contabil

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. b) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) nu au vârstă de pensionare, conform preverilor legale în vigoare;

B.Criterii specifice pentru directorul financiar-contabil

 1. Sunt absovenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. Au cel puțin 2 ani în vechimea studiilor
 3. Dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conțina urmatoarele documente:

- cererea de inscriere;

- copie de pe actul de identitate;

- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

- curriculum vitae;

- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

- cazierul judiciar;

- declaratia pe propria raspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

- copii de pe diplomele de studii, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie  de postul pentru care concureaza;

- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

- proiectul/lucrarea de specialitate.

- copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu

 

 

 

Concursul/ examenul va avea loc la sediul instituției, str.Avram Iancu nr.18 și va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului 12.03.2024 – interval orar 10,00-12,00.
 2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului . 18.03.2024, începând cu ora  9,30.
 3. Interviul de selecție 03.2023 – ora 11,30.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Rezultatele se afișează în termen de maxim 24 de ore de la finalizarea ultimei probe de concurs.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de Director financiar contabil.

 

 

12.02.2024

 

-publicare anunț concurs

12.02 – 26.02.2024

- perioada de depunere a dosarelor de concurs (termen limită

29.12.2023 ora 15.00)

 

29.02.2024

-  ora 10.00 -  afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

-  depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

 

04.03.2024

 

- soluționarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs

 

12.03.2024

- ora 10.00 - proba scrisă

 

13.03.2024

-rezultat proba scrisă

13.03.2024,

până la ora 15,00

-termen depunere contestații

14.03.2024

-rezultat soluționare contestații

18.03.2024

- ora 9.30 – susținerea proiectului de specialitate

 

18.03.2024

-ora 11,30 – interviu de selecție

19.03.2024

      - afișarea rezultatelor privind susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție

 

19.03.2024 până la ora 15,00

- termen depunere contestații

20.03.2024

-   rezultat soluționare contestații

 

20.03.2024

-  afișarea rezultatelor finale

25.03.2024

- prezentarea la post

 

Notă: pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat de calculeaz cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş str. Avram Iancu, nr.18, Judeţul Timiş, telefon: 0256/ 322080.

Candidații declarați admiși în urma concursului/examenului sunt numiți pe posturile pentru care au concurat, prin act administrativ al managerului spitalului și încheie contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative.

 

Manager interimar,

Jr.Boncilă Rodica