CENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAȚIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ȘI RECUPERARE PENTRU COPII ȘI TINERI ”CRISTIAN ȘERBAN ”BUZIAȘ

STRADA AVRAM IANCU NR.18

BUZIAȘ, JUD. TIMIȘ

Telefon: 0256-322080

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                                  

  

 

ANUNȚ

Pentru ocuparea funcției specifice comitetului director

DIRECTOR MEDICAL

 

Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban”  din Buziaş, Judeţul Timiş , în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.284/2007 privind ocuparea metodologiei – cadru de organizare a conucursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifrice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director medical din cadrul Comitetului Director al spitalului:

La concurs/ examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

A.Criterii generale pentru directorul medical

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. b) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) nu au vârstă de pensionare, conform preverilor legale în vigoare;

 

 

B.Criterii specifice pentru directorul medical

 1. Sunt absovenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medical;
 2. Sunt confirmați cel puțin medic specialist.
 3. Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

 

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conțina urmatoarele documente:

 1. a) cererea de inscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 4. e) curriculum vitae;
 5. f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
 6. g) cazierul judiciar;
 7. h) declaratia pe propria raspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. i) adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de căre unitățile sanitare abilitate.
 9. j) proiectul de specialitate.

 

Taxa de concurs este de 200 lei și se achită la casieria unității. Dosarul de concurs se depune la secretariatul instituției în perioada

Concursul/ examenul va avea loc la sediul instituției, str.Avram Iancu nr.18 și va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului 06.03.2024 – interval orar 10,00-12,00.
 2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului . 11.03.2024, începând cu ora  10,00.
 3. Interviul de selecție - 11.03.2024 – ora 13,00.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Rezultatele se afișează în termen de maxim 24 de ore de la finalizarea ultimei probe de concurs.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de Director medical.

 

 

12.02.2024

 

-publicare anunț concurs

13.02 – 26.02.2024

- perioada de depunere a dosarelor de concurs (termen limită

26.02.2024 ora 15.00)

 

29.02.2024

-  ora 10.00 -  afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

-  depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

 

04.03.2024

 

- soluționarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs

 

06.03.2024

- ora 10.00 - proba scrisă

 

07.03.2024

-rezultat proba scrisă

07.03.2024,

până la ora 16,00

-termen depunere contestații

08.03.2024

-rezultat soluționare contestații

11.03.2024

- ora 10,00 – susținerea proiectului de specialitate

 

11.03.2024

-ora 13,00 – interviu de selecție

12.03.2024

      - afișarea rezultatelor privind susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție

 

13.03.2024 până la ora 12,00

- termen depunere contestații

14.03.2024

-   rezultat soluționare contestații

 

14.03.2024

-  afișarea rezultatelor finale

18.03.2024

- prezentarea la post

 

Notă: pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat de calculeaz cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş str. Avram Iancu, nr.18, Judeţul Timiş, telefon: 0256/ 322080.

Candidații declarați admiși în urma concursului/examenului sunt numiți pe posturile pentru care au concurat, prin act administrativ al managerului spitalului și încheie contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative.

  

Manager interimar,

Jr.Boncilă Rodica